Vakációs bibliatábor Mezőtúron 2021.

Immáron 4. alkalommal sikerült a Mezőtúri Református Egyházközségnek és a Mezőtúri Református Általános Iskolának karöltve megrendeznie az alsós korosztályt célzó Vakációs Bibliatáborát. A tábor délelőttönként közös gitáros énekléssel kezdődött, amelyet a Református Ifjúsági Zenekarunk kísért. A 65-70 gyermek hangja minden reggel megtöltötte a Belvárosi Gyülekezeti Házat, majd a Biblia történet hangzott el aranymondással és azt követte a Bibliai Totó. Táborunk anyagát idén is a Titus Hitéleti Alapítvány nyári táboros anyaga szolgáltatta: „A Genezáreti-tónál történt” címmel. Négy olyan bibliai történetet hallhattak a kicsik, amelyek mind a Genezáreti-tavon vagy a tó mellett játszódtak.

Szeretethíd 2021.

Gyülekezetünk idén is bekapcsolódott a Református Szeretetszolgálat országosszintű kezdeményezésébe, a Szeretethíd programjába. Húsz lelkes, tenni vágyó fiatal vette át az idei Szeretethidas pólót, és kezdte meg munkáját. A fiúk a Felsőrészi Temetőben takarítottak ki lelkész- és tanársírokat. A lányok pedig az Újvárosi Templomot és környezetét tették rendbe. Köszönjük a fiatalok szolgálatát és a program támogatását ebben az idei évben is!

A képre kattintva galéria nyílik

Pünkösd 2021.

Különleges, lélekemelő alkalomnak lehettünk részesei” – mondta az egyik gyülekezeti tagunk az idei pünkösdvasárnapi konfirmációs istentiszteletünkről. Jó volt ezt hallani, és egyetértettünk vele. A megelőző héten minden este összegyűltünk bűnbánati alkalmak keretében, együtt imádkoztunk a Szentlélek ajándékáért és a konfirmandusainkért, akik ezen az ünnepen készültek keresztelkedni és fogadalmat tenni.

A képekre kattintva galéria nyílik

Pünkösdvasárnap 64 konfirmandus fiatal, szüleik és a gyülekezet töltötte meg a Belvárosi Nagytemplomot. Együtt lehettünk tanúi a fiatalok elköteleződésének, együtt álltunk az Úr asztalához Krisztus jelenlétében, és együtt adtunk hálát a bűnbocsánatért, a Lélek kiáradásért. Isten munkájának a megtapasztalása itt még nem ért véget, ugyanis Pünkösdhétfőn is gyarapította a Lélek gyülekezetünket. A négy hónappal ezelőtt elindult felnőtt konfirmandus csoportunk állt Isten és a gyülekezet színe elé: 9 fő részesült felnőtt keresztségben, és tett konfirmációi fogadalmat, illetve még egy gyermekkeresztség is emelte az ünnep fényét. Hálát adunk a nyiladozó emberi szívekért, az Isten melletti döntésekért, és a Lélek gazdag áldásaiért gyülekezetünkben. Istené a dicsőség!

Felment a mennybe…

2021. áldozócsütörtök reggel hagyományainkhoz híven megtartottuk a konfirmációi vizsgát, ahol 72 fő válaszolt az őket felkészítő lelkészek káté kérdéseire.
A pünkösdi konfirmációi fogadalomtétel liturgiáját is átnéztük a konfirmandusokkal. Ezután áldozócsütörtöki istentisztelet következett a Jézus Krisztus mennybemeneteléről szóló igei üzenettel.
https://photos.app.goo.gl/pkCaVNFDjUx1p83CA

A zene szárnyán

Kétszer imádkozik, aki énekel – mondja Augustinus. Mondása nyilván akkor igaz, ha az imádság tartalma Istennek címzett. Az elmúlt hét vasárnapján gyülekezetünkbe szolgált Varga Katica énekes, akinek szolgálata nyomán megértettük a fenti mondatot. Megzenésített istenes versei, énekei szárnyra kapták lelkünk imádatát és egyenesen Isten elé vitték azt. Dalszövegei elgondolkodtattak bennünket, segítették lelkünk elcsendesedését, elmélyedését a templomi áhítatos környezetben. Hálás szívvel köszönjük meg szolgálatát köztünk, és hogy Istentől kapott tehetségét mindannyiunk épülésére és örömére megosztotta.

Egy kicsit másképp… – Anyák napja 2021.

Mostanában sokszor halljuk és fogalmazzuk meg életünk eseményeire nézve ezt a gondolatot, amit a Covid-19 parancsolt ki belőlünk. Eképpen egy kicsit másképp ünnepeltük a Mezőtúri Református Gyülekezetben az idei Anyák napját. Hozzászoktunk a sűrűn megtelt padokhoz, a szépen kiöltözött és könnyező édesanyákhoz az első padokban és a kissé izguló, olykor el-elcsukló hangon elmondott szebbnél-szebb anyák napi versekhez, köszöntőkhöz, a virágözönhöz, nem beszélve a Gyermekkórus mindenkit megérintő szolgálatához. Nos, idén a járvány ezt az élményt is elvette tőlünk, ám adott helyette többet, mint egy ével ezelőtt. Adott egy nyitott templomot, a szószékről hangzó és szabadon hallgatható Isten Igéjét és adott 2 kisgyermeket, akik most 2 gyönyörű versükkel képviselték mindazt, amit a fentebb leírtak szoktak összefoglalni és elmondani az édesanyáknak és számunkra. Erdős Alen és Csípes Emma 1.b osztályos tanulókat Molnárné Patkós Erika tanítónő készítette fel, és méltán mondhatjuk, hogy a szeretet üzenet minden milyen köntösbe van öltöztetve szívtől szívig ér és megmelenget mindannyiunkat.

Köszönjük a tantónéninek, és a 2 gyerkőcnek, hogy felvállalták ezt az ügyet és megörvendeztettek mindannyiunkat 2021. Anyák napja alkalmából.

Szalagtűző istentisztelet

2021. február 26-án istentiszteletet tartottunk a Belvárosi Református Nagytemplomban, ahol szűk körben adtunk hálát Istennek a Mezőtúri Református Kollégium végzős évfolyamáért.

Az istentiszteleten igehirdetéssel szolgált Mihalina László lelkészelnök, ünnepi köszöntőbeszédet mondott Égerné Tamás Annamária főigazgató.

Az istentiszteleten a végzős diákok szalagtűzésére is sor kerülhetett – Soli Deo Gloria!

Az istentiszteleten készült fényképek megtekinthetők erre a linkre kattintva!

Képes beszámoló a 2020-as évről

Mint ahogyan minden esztendőben, ilyenkor is visszatekintünk az elmúlt egy év történéseire. 2020-ban sok minden különlegesen alakult, de azért volt néhány olyan mozzanat, amire érdemes visszaemlékezni. Hogy melyek voltak ezek, az alábbi videóból kiderül (az oldalsávon ez a videó bármikor azonnal elérhető):

További intézkedésig ismételten szüneteltetjük az egyházi alkalmakat

A koronavírus második hulláma miatt hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége a következő kéréssel fordul a gyülekezetek, lelkipásztorok és egyháztagok felé:

Kérjük, hogy további intézkedésig az egyházközségek 2020. november 11-től szüneteltessenek minden közvetlen érintkezéssel járó egyházi alkalmat: istentiszteletet, áhítatot, gyülekezeti hitoktatást, jegyesoktatást, bibliaórát, konfirmáció-előkészítést, ifjúsági alkalmat, baba-mama kört, presbiteri szövetségi és nőszövetségi alkalmakat, konferenciákat, továbbképzéseket, tanfolyamokat és egyéb csoportos foglalkozást, közösségi alkalmat.

A tavaszi zsinat által szabályozott eljárásrendben az egyházi testületi üléseket (egyházmegyei és egyházkerületi közgyűlés illetve tanács, zsinati tanács, zsinat) online térben tartsák. Egyházközségi közgyűlés (lelkészválasztás, stb. céljából) nem tartható. A tisztújítással összefüggő presbiteri gyűlések és választási bizottsági ülések a járványügyi rendelkezések betartásával tarthatók meg.

Kérjük gyülekezeteinket, hogy a járvány első hulláma idején közzétett liturgiai ajánlások szerint térjenek vissza online istentisztelet-közvetítésre, a helyi adottságok és lehetőségek szerint.
Felhívjuk minden egyháztagunk figyelmét, hogy a reformatus.hu honlapunkon és az egyéb egyházi média felületeinken számos online áhítat és istentisztelet követhető. Ezekről folyamatos tájékoztatást adunk.

Kérjük a gyülekezeteket, hogy ha módjuk van rá, elmélkedéseket, imádságokat osszanak meg tagjaikkal.

A már megbeszélt és megszervezett esküvőket és a temetéseket a hatályba lépett állami rendelkezéseket betartva rendezzék meg.

Kérjük, hogy az egyházi testületek hivatalaiban és a lelkészi hivatalokban telefonügyeletet tartsanak, közzétéve a hivatal elérhetőségét. A hivatali adminisztrációt online intézzék. A személyes érintkezéssel járó ügyintézést (például temetés megbeszélését) a biztonsági szabályok betartásával, egymástól másfél méteres távolságban, az orrot és szájat is eltakaró maszkban végezzék.

Kérjük egyháztagjainkat, hogy tartsanak otthoni könyörgéseket, családi áhítatokat és imádságokat. Kérjük a lelkészeket, hogy lássák el őket segítő anyagokkal.

Kérjük gyülekezeti tagjainkat, hogy adományaikat, anyagi támogatásukat (perselypénz, egyházfenntartói járulék, stb.) átutalással juttassák el az egyházközséghez.

Kérjük, hogy a konferenciatelepek ne fogadjanak gyülekezeteket, vendégeket.

Kérjük testvéreinket, hogy valamennyi járványügyi rendelkezést példamutatóan tartsanak be.

Kérjük, hogy a közösségi médiában csak megalapozott és igazolt információkat osszanak meg egymással, a különböző fórumokon tartózkodjanak a félelemkeltéstől és felelőtlen megnyilatkozásoktól.

Kérjük, hogy imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.

„Legyetek józanok, hogy imádkozhassatok!” (1Pt 4,7)

2020. november 9.

A Magyarországi Református Egyház
Zsinatának Elnöksége

Gyászolók vasárnapja

2020. november 1-én vasárnap délelőtt a Belvárosi Templomban elhunyt szeretteinkre emlékeztünk mindazokkal együtt, akik a közelmúltban álltak hozzátartozóik ravatala mellett, vagy évek, évtizedek távlatából gondolnak vissza rájuk.
A vigasztalás és a feltámadás evangéliumát hirdettük a Jn 11,25-26. alapján: “Jézus ezt mondta neki: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él… Hiszed-e ezt?”