A játszó gyermekek olyanok, mint a művészek. Hol hagyományosak, hol újítók, hol érthetők, hol érthetetlenek, aszerint, hogy az éppen jelentkező kifejeznivalónak mi felel meg leginkább. Nem követnek valamely irányt, hanem, úgy növekszenek, mint az élő fa: ágaikkal minden irányba, gyökereikkel lefelé, koronájukkal felfelé.

(Weöres Sándor)

A Mezőtúri Református Óvoda vezetőjeként engedjék meg, hogy e honlap segítségével bemutassam óvodánkat, kollégáimat illetve az óvodánkban zajló tevékenységeken keresztül mindennapi életünket, szakmai munkánkat. Remélem, hogy ily módon bepillantást nyerhetnek óvodánk légkörébe, és benyomásokat szerezhetnek elhivatottságunkról és óvodapedagógusként képviselt hitvallásunkról. Bízom benne, az is kitűnik majd, hogy óvodánkban személyes hitünk és életünk példájával, a legjobb tudásunknak megfelelően, a családokkal szorosan együttműködve neveljük a ránk bízott gyermekeket, hitben, szeretetben, nyugodt és barátságos légkört biztosítva számukra. „A gyerekeknek két dologra van szükségük: gyökerekre és szárnyakra."

A gyökeret a szülői ház jelenti, a családi háttér, s az a gondoskodás és szeretet, melyet magukkal hoznak az intézményünkbe bekerülő gyerekek. Református óvodánk a családias szellemre épít, módszere a prevenció, melynek belső tartalma a szeretet és a bizalom. A bizalomra épülő pozitív partneri viszony kialakítása, az őszinte nyílt tájékoztatás a családok számára ez az egyik legfontosabb feladatunk, hogy az óvodai évek alatt a gyermek egészséges fejlődését a legoptimálisabban biztosítani tudjuk. Keresztyén értékrendünkhöz igazodva legfontosabb feladataink egyikének tekintjük még, megtanítani óvodásainkat arra, hogy szeretettel, elfogadóan viszonyuljanak egymáshoz, hiszen „Igaz szeretet a melegség, az öröm, a biztonság, a stabilitás, a belső béke érzését kelti.” (Dr. Susan Forward)

Jómagam az óvoda megnyitása óta vagyok részese ennek az új közösségnek, s e rövid idő elteltével azt biztosan állíthatom, hogy „örökös bérletet" váltottam ide, és még jó ideig nem is szándékozom ezen változtatni, hiszen ebbe az óvodába jó belépni gyereknek, szülőnek, dolgozónak egyaránt! Csodálatos volt látni, szeptember elején a hozzánk érkező kicsiket! Volt, aki futva, volt, aki sírva, volt, aki örömmel, mosolyogva érkezett: „én már nagy vagyok, örülök, hogy jöhettem az oviba!" Öröm volt látni, hogy a szülők többsége félelem híján, mosolygós boldogsággal tud búcsúzni, mert ebben is látják a szépet és az összetartozást.

Végzetül: minden óvodásunknak BOLDOG ÓVODÁS ÉVEKET KÍVÁNOK!

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket gyermekükkel együtt!

Lázárné Tor Ildikó

 

A Református Óvodánk a városközpontban, igazán szép környéken, a Berettyó partján helyezkedik el.

2013. szeptember 1.-jén kezdte meg működését egy igényesen, korszerűen felújított és óvodai célokra átalakított régi épületben, mely jelenleg 75 kisgyermek befogadására alkalmas. Az intézmény berendezésében, eszközeiben a gyerekek életkori sajátosságaihoz, a helyi programunkhoz kötődik. Három esztétikus, jól felszerelt csoportszoba és egy hatalmas tornaterem biztosít teret a színvonalas nevelésre, oktatásra. Örömmel jelenthetjük ki, hogy sok új, korszerű eszköz a rendelkezésünkre áll, melyeket a nevelő munkánk során eredményesen alkalmazhatunk. A gyermekekkel négy szakképzett és tapasztalt óvodapedagógus foglalkozik, akik az óvoda többi dolgozójával együtt- két igényes dadus néni segíti a munkájukat-, szeretetteljes légkörben teremtik meg a gyermekek érzelmi biztonságát. Tágas jól felszerelt udvara a főúttól elzárt, távol a zajtól, viszonylag csendes, kerítéssel elzárt füves, bokros, jó levegőjű területen terjeszkedik. Főbejáratánál minden igényt kielégítő parkolási lehetőség van a szülők számára.

Óvodánk azzal válik reformátussá, hogy az óvodai közösség minden tagja osztozik a keresztyén világszemléletben. Legfontosabb alapelvünk: gyermekinkben szeretettel életkoruknak megfelelő módon elültetni a hitet, mely igazán értékes emberré, személyiséggé formálja őket. Mindezt küldetésnek tekintjük, és lelkesedésünkkel, hitünkkel, hivatástudatunkkal, viselkedésünkkel mindenkor példát mutatunk, melyek olyan pozitív lelki többletet sugároznak, ami kellemessé teszi gyermekeink óvodai életét, mindennapjainkat, munkánkat az óvodában.

Az intézmény működését a Mezőtúri Református Egyházközség biztosítja.

Kedves Szülők!

Értesítünk mindenkit, hogy gyermekeink személyiségi jogainak védelmében az Óvodában készült képeket tartalmazó webalbumot csak jelszóval érhetik el!

Ezt a jelszót az óvodapedagógusoktól az Óvodában megkaphatják!

ALBUM LINK

Megértésüket köszönjük!

Helyi programunk az Országos Óvodai Alapprogramra és a Református Óvodai Keretprogramra épül. Óvodánk boldog, kiegyensúlyozott gyermekeket kíván nevelni úgy, hogy figyelembe vesszük az eltérő fejlettségű gyermekek eltérő igényeit. Nevelő munkánkban az állandó megújulásra törekszünk, teret adva a különböző innovatív pedagógiai törekvéseknek. Valljuk: csak a megismert gyermek fejleszthető. Keresztyén pedagógiánk súlypontja a szeretetre való képesség kialakítása és azok helyes kifejezési formáinak megtanítása:

  • értelmes rendre nevelés (Isten rendet teremtett a világban).
  • önuralomra nevelés (olyan attitűd, amely során a gyermek tiszteletben tartja a másik ember személyiségét és környezetét).
  • személyes hitre nevelés

Nevelésünk egésze személyiségközpontú, folyamatosan előtérben van az egyéni fejlődés elősegítése. A játéknak kiemelt szerepet tulajdonítunk, mely sokféle megismerési és tanulási lehetőséget biztosít a gyermekek számára. A gyermeki személyiség tiszteletben tartásával a játék során, az egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vételével úgy alakítjuk, fejlesztjük óvodásaink képességeit, készségeit, hogy a világ felé nyitottak, az ismeretek befogadására és az iskolai életre alkalmasak legyenek. A tehetséggondozást és differenciált fejlesztést a különböző tevékenységek során valósítjuk meg. Kiemelt feladatunknak tekintjük az egészséges életmódra nevelést, a környezet tevékeny megismerését és a környezetvédelmet, valamint a hitéleti nevelést. Nevelésünk szerves részét alkotja a hagyományápolás.